Cicle de l'aigua - Ciclo del agua

L'aigua és essencial per a la vida. I, per descomptat, en una finca autosuficient és encara més important tenir cura del seu cicle complert per a aconseguir el màxim aprofitament .

El agua es esencial para la vida. Y, por supuesto, en una finca autosuficiente es todavía más importante el cuidar el ciclo completo del agua para alcanzar el máximo aprovechamiento.

En el nostre cas la finca disposa de pous, però també es recullen les aigües pluvials que es porten fins l'estany que varem construir. El seu objectiu és doble depurar les aigües residuals que es produeixen i generar productes com plantes aquàtiques que es poden utilitzar per a l'alimentació pròpia i la dels animals.

En nuestro caso la finca dispone de pozos, pero también se recogen las aguas pluviales, siendo su destino el estanque que construimos. Su objetivo es doble: depurar las aguas residuales que se producen y generar productos utilizables como plantas acuáticas que pueden utilizarse para la alimentación propia y la de los animales.

Us mostrarem el sistema utilitzat: En aquesta primera imatge, podeu observar l'estany artificial, que està a un nivell inferior del filtre de grava del què farem esment més endavant.

Vamos a mostraros el sistema utilizado: En esta primera imagen, se puede observar el estanque artificial, que está a un nivel inferior al del filtro de grava del que se hará mención mas adelante.

Les aigües residuals de la finca es porten a una fossa sèptica anaeròbica i els fluids resultants es passen a un primer nivell de depuració (filtre de grava) el qual es pot veure en la segona imatge. Per desbordament (lent, ja que no hi ha un gran cabal de líquid) es passa a una micro-bassa que desborda en un petit rierol artificial que va a parar a l'estany. Quan hi ha sol, es activa una bomba per tancar el circuit entre l'estany i la bassa.

Las aguas residuales de la finca se llevan a una fosa séptica anaeróbica y los fluidos resultantes se pasan a un primer nivel de depurado (filtro de grava) el cual se puede ver en la segunda imagen. Por desbordamiento (lento, pues no hay un gran caudal de líquido) se pasa a una micro-balsa que desborda en un pequeño riachuelo artificial que a su vez va a parar al estanque. Cuando hay sol, se activa una bomba para cerrar el circuito entre el estanque y la balsa.

L'aigua surt de la font (un gran atuell de fang en aquest cas), va a parar a la micro-bassa, d'aquí al rierol i finalment a l'estany , en un cicle de depuració contínua . L'estany té peixos, que esperem creixin algun dia i puguin ser menjats .

El agua sale de la fuente (una gran vasija de barro en este caso), va a parar a la micro-balsa, de ahí al riachuelo y finalmente al estanque, en un ciclo de depuración continua. El estanque contiene peces, que esperamos crezcan algún día y puedan ser comidos.

És important resaltar que l'aigua no es veu en el filtre de grava, ja que està al fons. A més, en el filtre de grava les plantes que hi ha plantades depuren l'aigua abans que desbordi l'estany principal. Per cert, al rierol artificial si poden plantar espècies de ribera comestibles, com créixens, per exemple.

Es importante destacar que el agua no se ve en el fitro de grava, pues está al fondo. Además, en el filtro de grava las plantas que hay plantadas depuran el agua antes de que desborde al estanque principal. Por cierto, en el riachuelo artificial se pueden plantar especies de ribera comestibles, como berros, por ejemplo.